Grootste (ruil)dienstensite van Nederland


Nu 11873 advertenties op Dienstenplein.nl! Wil je ook je diensten aanbieden of heb je een vacature? Of ben je juist op zoek naar een dienstverlener of een baan? Plaats nu GRATIS je advertentie!


Voor de toegang en het gebruik van Dienstenplein.nl gelden de volgende algemene voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Artikel 1 - Inhoud
Dienstenplein.nl heeft deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van deze informatie. Dienstenplein.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 2 - Persoonsgegevens
Indien je gebruik wenst te maken van Dienstenplein.nl, zul je ervoor zorg dragen dat je gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot voorzover van toepassing, jouw e-mailadres, URL, naam, adres en postcode (en evt. bankrekeningnummer) volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeer je dat je wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.
Je gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met je te sluiten. Bij gebruik van Dienstenplein.nl accepteer je dat je mailadres, woonplaats, URL, telefoonnummer, postcode, (bedrijfs)naam, advertentietekst en advertentie titel worden gepubliceerd. Dienstenplein.nl respecteert ieders privacy en zal je gegevens niet aan derden, anders dan de partners (ICTMakelaars.nl en Marktplaats.nl), verstrekken. Door een advertentie op Dienstenplein te plaatsen accepteer je dat periodiek een nieuwsbrief naar het door jou opgegeven e-mailadres wordt gestuurd. Dienstenplein.nl gebruikt deze nieuwsbrief om je te informeren over (nieuwe) diensten en sponsoren. Tevens accepteer je dat jouw advertentie met persoonsgegevens wordt doorgeplaatst naar onze partner Marktplaats.nl. De redactie van Dienstenplein.nl zal bepalen welke advertenties en persoonsgegevens zullen worden doorgeplaatst. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Dienstenplein.nl levert informatie aan erkende rechtshandhavers indien hiertoe naar het oordeel van Dienstenplein reden voor is.

Artikel 3 – Spam
Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via de website openbaar worden gemaakt, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het afsluiten van een overeenkomst met de adverteerder direct betrekking hebbende op het aangebodene of gevraagde. Tevens is het verboden een adverteerden (ongevraagde)
e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene.
Overtredingen worden gezien als spam en worden gemeld bij de OPTA en uw provider.

Artikel 4 – intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder de begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overige materialen, berusten bij Dienstenplein.nl. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in de geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder)om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Dienstenplein staat hier buiten, is dus geen partij en speelt hierbij geen rol. Het is u niet toegestaan de website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en /of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of printen van 1 hardcopy.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
Dienstenplein.nl stelt zich tot doel om via internet vraag en aanbod van diensten bij elkaar te brengen. Dienstenplein.nl is geen bemiddelingsinstantie.
Dienstenplein.nl wil geen verantwoordelijkheid accepteren voor de geselecteerde aanbieders of afnemers van diensten ten aanzien van de uiteindelijke kwaliteit van hun werkzaamheden. Je maakt zelf een selectie, gaat zelf de gesprekken aan en maakt zelf de (financiële) afspraken op basis van je eigen wensen en criteria. Dienstenplein.nl is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade die voortkomt uit de geplaatste advertenties of geselecteerde kandidaten.

Artikel 6 - Uitsluiting
Dienstenplein.nl behoudt zich het recht toe om je uit te sluiten van verder gebruik van de website indien je handelt in strijd met deze algemene voorwaarden.

Artikel 7 - Verwijzingen
Dienstenplein.nl bevat verwijzingen naar websites van derden doormiddel van hyperlink(s) en/of banner(s). Dienstenplein.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 8 - Garantie
Dienstenplein.nl kan niet garanderen dat de website altijd ononderbroken zal functioneren en vrij zal zijn van fouten en dat derde partijen haar systeem onrechtmatig zal gebruiken. Bij betaalde advertentie(s) en/of banner(s) zal geen restitutie plaatsvinden wanneer de website enige tijd onbereikbaar was of niet optimaal functioneerde.

Artikel 9 - Vrijwaring
Je vrijwaart Dienstenplein.nl volledig voor alle mogelijke claims van jezelf en derden die op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die je sluit door gebruikmaking van deze website.

Artikel 10 - Beveiliging
Dienstenplein.nl spant zich naar alle redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen.
Door een advertentie op Dienstenplein te plaatsen accepteer je dat de redactie van Dienstenplein.nl de reacties/e-mails op jouw advertenties leest. Het lezen van de reacties heeft als doel de adverteerders van Dienstenplein.nl te beschermen tegen SPAM of andere ongevraagde mail.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid m.b.t. gebruik van de website
Dienstenplein.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website. Meer in het bijzonder zal Dienstenplein.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit welke reden of oorzaak dan ook.
De totale aansprakelijkheid van Dienstenplein.nl vor direct schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste eb tijdige plaatsing van de vermelding is beperkt tot het bedrag dat je voor de vermelding hebt betaald aan Dienstenplein.nl. Dienstenplein.nl is nimmer aansprakelijk voor indirect schade van welke aard ook.

De genoemde artikelen zijn van toepassing op Dienstenplein.nl en alle beschreven bijbehorende websites.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Zodra je je op Dienstenplein.nl registreert, accepteer je de algemene voorwaarden. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze algemene voorwaarde kunnen te allen tijde door Dienstenplein.nl worden aangepast, we adviseren dan ook stellig deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Algemene bepalingen
De adverteerder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor correcte opgave van verdiensten aan de Belastingen (meer informatie vind je op www.belastingdienst.nl en www.uwv.nl ).
Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de Dienstenplein.nl website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Met betrekking tot de advertenties
Dienstenplein.nl heeft het recht advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen en/of te wijzigen (m.b.t. de huisstijl).
Advertenties met een doorverwijzing naar concurrerende website(s) zijn niet toegestaan.
Dienstenplein.nl wil laagdrempelig zijn en kwaliteit bieden. Om deze redenen worden de volgende advertenties geweerd: met in enig opzicht onwettige, erotische, pornografische, obscene, beledigende, politieke en/of discriminerende uitlatingen en advertenties waarbij illegale diensten worden aangeboden.
Advertenties waarbij de persoonsgegevens niet of niet volledig zijn ingevuld worden verwijderd.
Het is niet toegestaan HTML –teksten in je advertentie op te nemen.
Het is niet toegestaan om meerdere advertenties met dezelfde advertentietitel en/of zelfde advertentie tekst te plaatsen op Dienstenplein.nl
De advertenties moeten verwant zijn met de opgegeven (sub)rubriek.
Voor het plaatsen van een advertentie bestaat een minimale leeftijd van 18 jaar.


Zie ook de rubriek 'Veel gestelde vragen'.
 
 

Disclaimer:
Dienstenplein.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit informatie op deze site. Noch kan Dienstenplein.nl aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiende uit gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site. Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site is/zijn samengesteld en geschreven met de uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie juist is.